Het Booking.com arrest

Posted by

Booking.com procedure

In een op 31 maart 2021 gepubliceerd artikel op de website van Loyal is door Jaap van Till aandacht besteed aan de Booking.com procedure en het belang daarvan voor een verheldering van het begrip ‘bemiddeling’ in de zin van artikel 7:425 BW.

Booking.com exploiteert een online reserveringsplatform dat erop gericht is of ertoe uitnodigt dat derden met behulp van diensten of faciliteiten van dat platform overeenkomsten met accommodatiehouders aangaat. Booking.com ontvangt een beloning voor het langs die weg tot stand komen van die overeenkomsten.

Centrale vraag die in deze procedure ter beantwoording voorlag is of deze activiteit van Booking.com moet worden aangemerkt als bemiddeling in de zin van artikel 7:425 BW.

Conclusie Procureur-Generaal

In de conclusie van 2 oktober 2020 van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad werd geconcludeerd dat dit het geval is.

Arrest Hoge Raad

Op 9 april 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen en de conclusie van de Procureur-Generaal overgenomen.

Ten aanzien van het begrip ‘bemiddelen’ in de zin van artikel 7:425 BW overweegt de Hoge Raad dat dit inhoudt dat de tussenpersoon werkzaamheden verricht die dienstbaar zijn aan het tot stand komen van de overeenkomst(en). Niet is vereist dat de tussenpersoon zelf de overeenkomst(en) ten behoeve van de opdrachtgever met derden sluit; voldoende is dat zijn werkzaamheden eraan bijdragen dat opdrachtgever en derde de overeenkomst(en) kunnen sluiten.

Daarbij tekent de Hoge Raad aan dat dit in de kern overeenstemt met de taalkundige betekenis van het begrip bemiddelen, te weten het tot stand brengen van een overeenkomst tussen twee of meer partijen.

In algemene zin overweegt de Hoge Raad dat de aard, omvang en intensiteit van de door een tussenpersoon te verrichten werkzaamheden kunnen variëren, maar dat deze niet veelomvattend behoeven te zijn om van bemiddeling te kunnen spreken.

Het door Booking.com geëxploiteerde online reserveringsplatform wordt als een bemiddelingsactiviteit aangemerkt omdat deze erop is gericht of ertoe uitnodigt dat derden met behulp van de diensten van dat platform overeenkomsten met accommodatiehouders aangaan en Booking.com een beloning ontvangt voor het aldus tot stand komen van die overeenkomsten.  

Gevolgen

Concreet betekent dit arrest voor Booking.com dat zij mogelijk gehouden is deel te nemen aan het bedrijfspensioenfonds reisbranche. Eerst zal echter over haar andere verweren tegen een dergelijke deelname moet worden beslist door het gerechtshof Den Haag.

Belangrijk in algemene zin is evenwel dat de term ‘bemiddeling’ in de zin van artikel 7:425 BW thans duidelijke contouren heeft. Ook de term ‘bemiddeling’’ in de zin van de in artikel 7:428 BW gedefinieerde agentuurovereenkomst heeft hiermee een invulling gekregen.